Kymenlaakson Jefu ry

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi, kotikunta ja toiminta-alue.

Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Jefu ry ja sen kotikunta on Kouvola. Yhdistys toimii Kymenlaakson alueella. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Yhdistys on perustettu syyskuun 17. päivänä 2018 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2. Seuran tarkoitus ja tarkoituksen toteuttaminen

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä amerikkalaisen jalkapallon harrastusta sekä muuta yleistä liikunta- ja urheiluharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että erilaista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kilpa- ja huippu-urheilua, kunto- ja terveysliikuntaa sekä muita seuran harjoittamia urheilumuotoja tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 • Tarjoaa jäsenilleen kilpailu- ja harjoitustoimintaa, valmennus- ja koulutustoimintaa, kunto- ja terveysliikuntaa sekä muuta vastaavaa tarkoitukseen liittyvää toimintaa, joka edistää kansalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
 • Harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja suhdetoimintaa.
 • Kiinnittää ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä pyrkii omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • Järjestää erilaisia tilaisuuksia, näytöksiä, juhlia, tapahtumia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • Välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asusteita voittoa tavoittelematta
 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai huoneistoja
 • Omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia
 • Harjoittaa majoitus-, kahvila, ravitsemusliikettä sekä tavanomaista kioskitoimintaa yhdessä paikassa
 • Toimia yhteistyössä muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa
 • Järjestää keräyksiä, arpajaisia, bingo- ja talkootoimintaa. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

3. Jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Jäsenyyden hyväksyy seuran hallitus.

Kannattavaksi yhteisöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seurantoimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä on seuran kokouksessa puhe-, mutta ei äänioikeutta.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajanarvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtaja ja –jäsen ovat jäsenmaksuista vapaat.

Seuran hallitus pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen voi erota seurasta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaa merkitsemistä varten.

Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun asti, jona eroaminen tapahtuu.

Hallitus voi antaa huomautuksen, asettaa kilpailu- tai toimintakieltoon taikka erottaa jäsenen, joka:

 • Laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • Toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • Rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
 • On toisen amerikkalaisen jalkapallo seuran jäsen

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

4. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseneltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous.

5. Hallitus

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja sekä 2-6 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan seuralle varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen jäsenistä puolet ovat erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan arvan perusteella.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai silloin, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla, mikäli kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään 3 päivää ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 • Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
 • Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan.
 • Vastata seuran taloudesta.
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

6. Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

7. Tili ja toimintakausi

Seuran tili- ja toimintakausi on yksi (1) vuosi (1.11.-31.10.). Seuralla on vuosikokouksen valitsemat tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen loka-helmikuussa. Kokouksen paikan ja ajan päättää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen julkaistaan hallituksen määräämällä seuran yhteydenpitofoorumilla tai seuran nettisivuilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muissa kuin kokouskutsuissa mainituissa asioissa ei kokouksessa saa tehdä jäseniä velvoittavia päätöksiä.

9. Varsinaiset kokoukset

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 kokouksen avaus

2 valitaan kokouksen

 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • Kaksi ääntenlaskijaa

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 esitetään hallituksen laatima tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

5 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

6 vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle

7 valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

8 valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle

9 valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10 vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

11 käsitellään hallituksen ja jäsenten asianmukaisesti vireille panemat asiat                                         

12 kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää, tai kun 1/10 osa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

11. Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12. Seuran purkaminen ja varojen käyttö

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa on seuran varat käytettävä junioriurheilua edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.